Aktualności

06.02.2018
 

Kiedy potrzebuję pilota?

 
Rumunia
 
W Rumunii zasady pilotażu są jasno i czytelnie określone odpowiednimi przepisami. Zasady konieczności użycia jedngo czy dwóch pojazdów pilotujących transport nienormatywny są podobne do tych, które mamy w Polsce.
 
Jeden pojazd pilotujący jest wymagany kiedy przekroczone są poniższe parametry:
- długość 25,0m,
- szerokość 3,2m,
- wysokość 4,5m,
- masa całkowita 80,0t
 
Dwa pojazdy pilotujące są wymagane po przekroczeniu poniższych wartości:
- długość 30,0m,
- szerokość 4,5m,
 
Jeden lub dwa pojazdy pilotujące (patrz wyżej) i eskorta policji są wymagane dla parametrów przekraczających:
- długość 40,0m,
- szerokość 5,0m,
- wysokość 5,0m,
- masa całkowita 80,0t
 
Usługę pilotażu transportu nienormatywnego w Rumunii może świadczyć przedsiębiorstwo posiadające odpowiedni certyfikat wydawany przez CNADR SA. Pojazdy także są muszą spełniać odpowienie wymogi i są rejestrowane w bazie pojazdów dopuszczonych do wykonywania pilotażu.
24.11.2017
 

Kiedy potrzebuję pilota?

 
Węgry
 
Na Węgrzech zasady przyznawania pilota są posegregowane dla każdego z parametrów pojazdu nienormatywnego.
W poniższej tabeli zostały przedstawione poszczególne klasyfikacje dla długości, szerokości, wysokości oraz masy całkowitej pojazdu nienormatywnego i wymagania dla pilotażu na poszczególnych kategoriach dróg. Oczywiste jest, że im niższa kategoria drogi, tym większe wymagania odnośnie zabezpieczenia przejazdu.
Pilotaż może być wykonywany przez trzy rodzaje pojazdów:
- pojazd pilotujący wyposażony w urządzenia ostrzegawcze (światła błyskowe barwy pomarańczowej),
- pojazd pilotujący z wyposażeniem wg rozporządzenia 26/2009. (VI.22.) KHEM.,
- policyjny pojazd pilotujący wyposażony w urządzenia ostrzegawcze (światła błyskowe barwy niebieskiej).
 
 
pilot węgry
17.10.2017
 

Kiedy potrzebuję pilota?

 
Francja
 
We Francji kwestia pilotażu jest dosyć ściśle usystematyzowana, co obrazuje poniższa tabela. Pilotaż jest podzielony na kategorie według wymiarów i odpowiadających im wymiarów i mas. Nie zawsze jednak Francuzi przydzielają obowiązek zgodnie z tymi wytycznymi, zdarza się, że ilośc zarówno samochodów jak i motocykli pilotujących jest większa. Dotyczy to transportów podlegających pod kategorię CAT3 o znacznych wymiarach, np. podczas transportu śmiegieł elektrowni wiatrowych.
 
Informacje na temat poszczególnych kategorii znajdują się w zakładce Zezwolenia.
 
Tabela zasad przydzielania pilota we Francji.
 
pilot francja

16.10.2017

 

Kiedy potrzebuję pilota?

 
Niemcy
 
W Niemczech zasadniczo uznaje się, że potrzeba użycia pojazdu pilotującego jest wpisana w warunki niemieckiego zezwolenia i decyduje o tym urzędnik, który opracowuje uzgodnienia do danego zezwolenia lub jego fragmentu (np. odcinka drogi przebiegającego przez dany land).
Są jednak wymiary przy których należy spodziewać się, że w zezwoleniu będzie wpisany pilotaż. Na przykład przy szerokości powyżej 3,0m, można spodziewać się, że urzędnicy wpiszą koniecznośc użycia jednego pojazdu pilotującego na odcinkach, gdzie występują utrudnienia w postaci robót drogowych, a także niekiedy na przejazdach przez wiadukty i mosty.
Dodatkowo przepisy, które weszły w życie w dniu 22 maja 2017 r., mówią o konieczności użycia pojazdu eskorty wyposażonym w tylny aktywny znak ostrzegawczy (BF3 i wyższe), jeżeli zostaną przekroczone poniższe parametry:
- szerokość powyżej 4,5m na autostradach (lub drogach o budowie jak autostrady) o dwóch lub więcej pasach ruchu z poboczem (pasem awaryjnym),
- szerokość powyżej 4,0m na autostradach (lub drogach o budowie jak autostrady) o dwóch pasach ruchu bez pobocza,
- szerokość powyżej 3,5m na drogach innych niż autostrady (lub drogi o budowie jak autostrady),
- powyżej długości 27,0m, jeżeli na trasie przejazdu znajdują się ronda.
Tak, jak jednak zostało powyżej napisane, nawet przy mniejszych wymiarach, w warunkach zezwolenia może zostać przyznany pilotaż, jeżeli uzna to za konieczne urzędnik opracowujący zezwolenie.
 
W Niemczech wyróżniamy kilka rodzajów pojazdów pilotujących, różniacych się wyposażeniem i kompetencjami w kierowaniu ruchem drogowym.
Wyróżnia się następujące rodzaje pilotów:
- BF2 - pilot bez wyświetlanych znaków, do tej kategorii nie są potrzebne specjalne uprawnienia, jednak zalecana jest podstawowa wiedza z zakresu zasad poruszania się pojazdów nienormatywnych, kategoria ta jest bardzo rzadko używana i raczej w ogóle niespotykana w ruchu autostradowym,
- BF3 - na tylnej, składanej tablicy wyświetla 3 znaki drogowe, od tej kategorii włącznie kierowca pojazdu pilotującego musi legitymować się uprawnieniami, które można uzyskać w Bundesfachgruppe Schwertransporte und Kranarbeiten (w skrócie BSK), które należy odnawiać co 2 lata,
- BF3 Plus - na tylnej, składanej tablicy wyświetla 11 znaków drogowych,
- BF4 - na składanej tablicy wyświetla 11 znaków drogowych, tablica jest obracana z możliwością wyświetlania komunikatów w czterech kierunkach, ten rodzaj pilota ma zastąpić pilotaż policyjny,
- pilotaż policyjny - używany w sytuacji, kiedy powyższe pojazdy nie są w stanie zapewnić należytego bezpieczeństwa przejazdu transportu nienormatywnego, na drogach innych niż autostady od szerokości 3,5m.
 
Na poniższym zdjęciu znajdują się pojazdy kategorii BF4.
 
Pilot niemcy
02.10.2017
 

Kiedy potrzebuję pilota?

 
Szwecja
 
Szwecja jest stosunkowo liberalnym krajem, zarówno jeżeli chodzi o wymiary pojazdów nienormatywnych jak i ich pilotaż.
 
Konieczność skorzystania z pojazdu pilotującego pojawia się po przekroczeniu któregokolwiej z poniższych parametrów:
- długość od 30,0m do 35,0m,
- szerokość od 3,11m do 4,50m.
 
W tym przypadku musimy użyć pojazdu pilotującego, który przewoźnik moży wykonać we własnym zakresie (bez dodatkowych uprawnień) i może być zwykłym samochodem osobowym lub dostawczym (jednak DMC tego pojazdu nie może przekraczać 4,5t), wyposażonym w oznaczenia dobrze widoczne zarówno z przodu jak i z tyłu pojazdu zamontowane na dachu pojazdu oraz przynajmniej jedno światło błyskowe barwy pomarańczowej. Kierowca pojazdu pilotującego powinien mieć łączność z kierowcą pilotowanego pojazdu nienormatywnego (CB radio) oraz porozumiewać się w zrozumiałym dla obydwu języku. Kierowca pojazdu pilotującego musi mieć prawo jazdy kategorii B i C.
Tablica Varning powinna posiadać wymiary 1280mm x 410mm, obwódka czerwona-odblaskowa o szerokośći 55mm, tło żółte-odblaskowe, litery czarne w rozmiarze 170/124mm.
 
Przykład "cywilnego" pilota w Szwecji na poniższym obrazku.
 
pilot szwecja
 
Jeżeli pojazd nienormatywny nie mieści się w powyższych wymiarach granicznych i przekracza:
- długość ponad 35,0m,
lub
- szerokość ponad 3,5m,
oraz w niektórych przypadkach, gdzie wchodzi w grę znaczna masa całkowita, powinien być pilotowany przez certyfikowanego pilota Vägtransportledare (w skrócie VTL) zwanego również Traffic Director. Taki certyfikowany pilot ma uprawnienia do wydawania poleceń na drodze oraz kierowania ruchem drogowym równe z policją. Uprawnienia takie zdobywa się w drodze specjalnego szkolenia, które należy odnawiać co 5 lat.
 
Pojazd Vägtransportledare oraz jego wyposażenie są widoczne na poniższym obrazku.
 
pilot vtl szwecja
 
19.09.2017
 

Kiedy potrzebuję pilota?

 
Holandia
 
W Holandii pilotaż jest wymagany wg następujących kryteriów:
 
I. Sieć dróg drugorzędnych (wszystkie poza autostradami):
 
A. Jeden pojazd pilotujący:
- długość od 27,51m do 32,0m,
- szerokość od 3,51m do 4,0m,
- wysokość powyżej 4,0m (tylko w zestawieniu z długością ponad 27,0m lub szerokością powyżej 3,5m)
- masa całkowita od 50,0t do 100,0t
 
B. Dwa pojazdy pilotujące:
- długość powyżej 32,0m,
- szerokość powyżej 4,0m,
- wysokość powyżej 4,0m (jeżeli występuje z pozostałymi parametrami),
- masa całkowita powyżej 100,0t
 
II. Sieć dróg głównych (autostrady):
 
A. Jeden pojazd pilotujący:
- długość od 40,01m do 50,0m,
- szerokość od 4,01m do 4,50m,
- wysokość powyżej 4,0m,
- masa całkowita od 50,0t do 100,0t.
 
B. Dwa pojazdy pilotujące:
- długość powyżej 50,0m,
- szerokość powyżej 4,5m,
- wysokość powyżej 4,0m (jeżeli występuje z pozostalymi parametrami),
- masa całkowita powyżej 100,0t.
07.09.2017
 
Kiedy potrzebuję pilota?
 
Belgia
 
W Belgii potrzeba skorzystania z pojazdu pilotującego dla transportu ponadnormatywnego pojawia się według poniższych zakresów wymiarów:
 
A. Jeden pilot:
- długość 30,01m - 35,00m
- szerokość 3,51m - 4,50m
- wysokość (patrz przypadek B. Dwóch pilotów)
- masa całkowita 90,001t - 180,0t
 
B. Dwóch pilotów:
- długość 35,01m - 40,00m
- szerokość 4,51m - 5,00m
- wysokość >4,80m
- masa całkowita >180,0t
 
C. Trzech pilotów:
- długość >40,0m
- szerokość >5,0m
- wysokość (patrz przypadek B. Dwóch pilotów)
- masa całkowita (patrz przypadek B. Dwóch pilotów)
 
Pojazd pilotujący transport ponadgabarytowy musi być wyposażony w poniższe elementy:
- 1 gaśnica o pojemności 3kg
- 10 żółto-pomarańczowych odblaskowych słupków drogowych (stożki) lub żółto-pomarańczowych świateł ostrzegawczych
- 2 przenośne lampy ostrzegawcze (latarki) barwy białej i zółto-pomarańczowej
- 2 ubrania odblaskowe barwy zółto-pomarańczowej
- 2 znaki drogowe C3 z uchwytem (lizak),
- 2 znaki dorogwe A51 (trójkąt z białym tłem, czerwoną obwódka i czarnym wykrzyknikiem) na trójnogu
- 1 taśma miernicza
- 1 belka miernicza teleskopowa o długości minimum 6,0m.
 
Ponadto pojazd pilotujący musi mieć tablicę o wymiarach co najmniej 1,25m x 0,25m i z literami o minimalnej wysokośći 12cm, według jednego z poniższych wzorów.
 
 
pilot belgia
 
 
31.08.2017
 
Kiedy potrzebuję pilota?
 
Słowacja
 
Na Słowacji według przepisów opublikowanych w styczniu 2017, pilotaż jest wymagany praktycznie na każdy transport nienormatywny.
Poniżej znajduje się tabela z wykazem wartości granicznych dla poszczególnych parametrów oraz ilość i rodzaj pilotażu.
 
 
zezwolenie slowacja
 
Pojazd pilotujący przejazd transportu nienormatywnego jest określany słowem "vlastný", może być prywatnym pojazdem przewoźnika wyposażonym w światło błyskowe barwy pomarańczowej.
Copyright ©2017 zezwolenia.eu, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem